Medium Long

L.R.A.

Maharashtra /Tamil Nadu/Karnataka / Madhya Pradesh / Andhra Pradesh

J – 34 Saw Ginned

Punjab / Haryana / Rajasthan

H4 / MECH 1

Maharashtra / Madhya Pradesh / Andhra Pradesh