Long

Shankar 6

Gujarat

Bunny / Brahma

Maharashtra / Madhya Pradesh / Andhra Pradesh, Karnataka

MCU 5

Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Orissa