Cotton

V – 797

Gujarat

Jayadhar

Karnataka

Y – 1

Maharashtra / Madhya Pradesh

NHH – 44

Maharashtra

L.R.A.

Maharashtra /Tamil Nadu/Karnataka / Madhya Pradesh / Andhra Pradesh

J – 34 Saw Ginned

Punjab / Haryana / Rajasthan

H4 / MECH 1

Maharashtra / Madhya Pradesh / Andhra Pradesh

Shankar 6

Gujarat

Bunny / Brahma

Maharashtra / Madhya Pradesh / Andhra Pradesh, Karnataka

MCU 5

Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Orissa

DCH 32

Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu

Suvin

Tamil Nadu